Растим маленьких патриотов вместе

Маршруты выходного дня

Як вучыць дзяцей паводзіць сябе пры гучанні Дзяржаўнага гімна

Гучыць урачыста, як водгукі славы,

Гімн нашай вячыстай цудоўнай Дзяржавы...

Гімн свету сцвярдаже, што любім мы працу,

А шлях наш лунае да радасці, шчасця.

Пад гукамі Гімна я моўчкі клянуся

 Сапраўдным быць сынам маёй Бнларусі!

Міхась Пазнякоў

     Дзень добры, паважаныя бацькі! Сёння хочацца павясці з вамі размову пра тое, як вучыць дзяцей паводзіць сябе пры гучанні Дзяржаўнага гімна. Але давайце спачатку пазнаёмімся з гісторыяй гімна.

     Дзяржаўны гімн - гэта самы хвалюючы кожнае сэрца сімвал краіны, узвышаная песня пра народ. Мелодыя простая, добра запамінаецца.

     Яшчэ ў старажытныя часы людзі, ахопленыя агульным пачуццём радасці, - падчас вялікіх святаў, перамог над ворагамі ці пры пазбаўленні ад якой-небудзь павальнай хваробы, засухі, паводкі і пажараў, заканчэння сонечнага зацьмення - спявалі агульную песню ці, можа быць, малітву.

     Гэтую ж песню яны спявалі, калі выпраўляліся ў паход на ворага, і песня яднала іх агульнай надзеяй і верай у чілы народа.

     Прататыпам сучаснага гімна быў гімн Беларускай ССР.

     Паэт Уладзімір Іванавіч Карызна (1938), лірык і песеннік, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі, атрымаў перамогу у конкурсе: ягонаму тэксту гімна, у якім выкарыставаны фрагменты ранейшага тэксту гімна, напісанага Міхасём Мікалаевічам Клімковічам (1899-1954), журы аддало перавагу.

     Словы гімна павінен ведаць кожны змалку.

     У Палажэнні аб Дзяржаўным гімне Рэспублікі Беларусь гаворыцца, што гімн з'яўляецца сімвалам дзяржаўнага суверэнітэту і выконваецца ў аркестравым, харавым, аркестрава-харавым ці ў іншым вакальным ці інструментальным варыянце.

     Дзяржаўны гімн выконваецца ў адпаведнасці з зацверджаным тэкстам і музыкальнай рэдакцыяй (нотамі) пры ўступленні Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь на пасаду - пасля прынясення ім прысягі, пры адкрыцці і закрыцці сесій палат Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, пры сустрэчах і праводзінах афіцыйных дэлегацый замежных краін, пры ўшанаванні нашых спартсменаў-пераможцаў, у тым ліку і за мяжой, пры правядзенні воінскіх рытуалаў, а таксама з нагоды разнастайных урачыстасцей, прысвечаных дзяржаўным святам.

     І калі гучыць галоўная песня краіны, слухаць яе трэба стоячы, прычым мужчыны абавязаны зняць галаўны ўбор. У вакальна-харавым варыянце выконвання неабходна праслухаць гімн ад пачатку да канца: усе тры куплеты. У аркестровым выкананні дапускаецца праслухванне толькі часткі гімна - адзін куплет і прыпеў. Пасля праслухвання не трэба пляскаць у далоні. Можна спакойна прысесці.

     Няхай лунаюць над намі нашы слаўныя сцягі! Няхай асвятляе наш шлях Дзяржаўны герб краіны! Няхай гучаць заклікальныя словы і ўрачыстая музыка нашага велічнага гімна!

Мы, беларусы - мірныя людзі,

сэрцам адданыя роднай зямлі,

Шчыра сябруем, сілы гартуем

Мы ў працавітай, вольнай сям'і.

 

Слаўся, зямлі нашай светлае імя,

Слаўся, народаў братэрскі саюз!

Наша любімая маці-Радзіма,

Вечна жыві і квітней, Беларусь!

 

Разам з братамі мужна вякамі

Мы баранілі родны парог,

У бітвах за волю, бітвах за долю

Свой здабывалі сцяг перамог!

 

Слаўся, замлі нашай светлае імя,

Слаўся народаў братэрскі саюз!

Наша любімая маці-Радзіма,

Вечна жыві і квітней, Беларусь!

 

Дружба народаў - сіла народаў -

Наш запаветны, сонечны шлях.

Горда ж узвіся ў ясныя высі,

Сцяг пераможны - радасці сцяг!

 

Слаўся, зямлі нашай светлае імя,

Слаўся, народаў братэрскі саюз!

Наша любімая маці-Радзіма,

Вечна жыві і квітней, Беларусь! 

     

свернуть

История Беларуси

Вы никогда не задумывались, почему нас называют беларусами, а нашу Родину - Беларусь? Ученые утверждают, что белая значит великая, святая, свободная, независимая. Действительно, с древности белый цвет означал свободу. Поэтому наши предки носили белую льняную одежду, показывая другим народам свое дружелюбие, гостеприимство, любовь к Родине и готовность к ее защите.

     Родина - это место, где мы родились, поэтому она самая близкая из всех стран. Первый человек на территории Беларуси появился в далекие-далекие времена. Жили наши предки на берегах рек и озер. Занимались земледелием, рыболовством и охотой на диких зверей.

     Постепенно территорию Беларуси заселили восточнославянские племена кривичей, дреговичей, радимичей. Племя - это группа людей, которые имеют общее происхождение, свой язык и место проживания. Письменные упоминания о них приводятся в летописи "Повесть временных лет".

     Первой установленной датой в нашей истории является 862 год. Под этим годом упоминается город Полоцк и Полоцкое княжество. Немного позднее, под 980 годом летописи указывают Туровское княжество. Полоцкое и Туровское княжества - это первые государственные образования на территории нашей Родины. Государство представляет собой союз граждан, созданный с общей целью защиты их жизни, свободы и имущества.

     С их появлением в Беларуси основываются новые города. Древнейшие из них -  Витебск (947г.), Заславль (конец Х века), Брест (1019г.), Орша (1067г.), Логойск (1078г.), Пинск (1097г.), Борисов (1102г.).

     Государство способствовало развитию культуры, письменности, религии. В это время белорусы принимают христианство. Его распространение на территории Беларуси связано с деятельностью Ефросинии Полоцкой.

     В XIII веке наши предки объединились с балтами в государство - Великое Княжество  Литовское (ВКЛ). Балты - это предки современных литовцев и латышей. Постепенно в состав нового государства вошли все белорусские земли. В период своего расцвета ВКЛ являлось крупнейшим государством в Европе, а его границы простирались от Балтийского до Черного моря. В эпоху ВКЛ Франциск Скорина издал книгу "Псалтырь" (1517г.) - первую на восточнославянских землях. Был составлен один из первых сборников законов в Европе -  Статут ВКЛ (1529г.).

     В 1569 году Великое Княжество Литовское и Королевство Польское объединились в Речь Посполитую. Речь Посполитая - союз двух самостоятельных государств. Однако постоянные войны и внутренние противоречия ослабили Речь Посполитую, и она в конце XVIII века была разделена между другими странами. Белорусские земли вошли в состав Росийской империи.

     После Октябрьской революции 1917 года установилась советская власть. В 1919 году была образована Белорусская Советская Социалистическая Республика (БССР). Это государство положило начало самостоятельности белорусского народа. В 1922 году БССР и другие советские республики объединились и образовали Союз Советских Социалистических Республик (СССР).

     Самым трагичным и одновременно героическим периодом истории для белорусского народа стала Великая Отечественная война. Она длилась почти четыре года - с 1941 по 1945 год. С врагом в войну вместе с солдатами сражались старики, женщины и дети. Всему миру известны имена детей-героев Пети Котельникова, Марата Казея, Зины Портной и многих-многих других.

        Путь к миру и возрождению в Беларуси начался только в 1943 году, когда были освобождены первые белоусские деревни и города. День освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков стал государственным праздников - Днем Независимости Республики Беларусь (Днем Республики), который отмечается 3 июля. Вклад белорусского народа в борьбу с фашизмом был высоко оценен другими государствами: БССР стала одной из стран-основательниц Организации Объединенных Наций.

       В послевоенное время все силы белорусского народа были направлены на восстановление страны, возрождение городов и деревень. Благодаря трудолюбию и энтузиазму белорусов наша страна стала развитым промышленным центром Советского Союза. Образование и наука, культура и охрана здоровья были одними из самых передовых в мире.

     В 1991 году Советский Союз распался, Республика Беларусь объявила себя независимым, самостоятельным государством. 15 марта 1994 года был принят Основной Закон нашей страны - Конституция Республики Беларусь. Конституция регулирует все сферы жизни белорусского общества.

     Согласно Конституции, власть в нашей республике принадлежит народу. Высшим выборным государственным органом является Национальное собрание - парламент. В парламенте принимаются законы, по которым живет наше государство. Руководителем страны, согласно Конституции, является Президент Республики Беларусь. Президент выступает гарантом прав и свобод граждан, справедливых отношений в обществе. В результате всенародных выборов в 1994 году первым Президентом Республики Беларусь был избран Александр Григорьевич Лукашенко.

     Выполнение принятых законов обеспечивает Правительство. Его название - Совет Министров Республики Беларусь.

     Сегодня наша страна является европейским государством с развитой экономикой, промышленностью и образованием.

     О таких брендах Беларуси, как МАЗ, МТЗ, БЕЛАЗ, Парк высоких технологий известно далеко за рубежом. Нашу страну и ее людей знают и уважают во всем мире.

свернуть

Государственный флаг

 Государственный флаг Республики Беларусь представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из двух горизонтальных цветных полос: верхней красного цвета и нижней зеленого цвета. Отношение ширины полос красного и зеленого цвета  - 2:1. Слева вертикально расположен белорусский орнамент красного цвета на белом фоне.

     Цвета нашего флага имеют следующие значения:

         Красный - сила, мужество, благородство, энергия.

         Зеленый - надежда, здоровье, молодость, возрождение, трудолюбие, созидание, природная гармония.

         Белый - чистота, непорочность, примирение, мудрость, знания.

         Орнамент - символ древней культуры народа, его духовного богатства. Содержание орнамента на государственном флаге повествует о хлебе, урожае и продолжении рода; прославляет трудолюбие и мастерство - первооснову счастливой доли человека.

     Беларусь - первая в мире страна, которая использовала национальный орнамент в качестве элемента государственного флага.

     Факты о нашем флаге. Орнамент, размещенный на флаге, был вышит в 1917 г. крестьянкой из деревни Костелище Сенненского района Витебской области Матреной Маркевич. В Сенно ей установлен памятник.

     Второе воскресенье мая - День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь.

     В 2013 году в Минске появилась площадь Государственного флага. В центре ее находится 70-метровая стела, на которой установлен самый большой в стране государственный флаг. Его площадь составляет 98 кв.м, а масса 25 кг. 

 

свернуть

Государственный герб

 В изображении белорусского герба отражаются основные национальные и духовные ценности белорусов: гражданское единство, трудолюбие, миролюбивость. В центре контур Беларуси - суверенитет, территориальное единство страны. Венок из золотых колосьев, цветов льна и клевера - благополучие и достаток. С каждой стороны венок трижды перевит красно-зеленой лентой, в средней части которой в основании герба в две строки начертаны золотом слова "РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ". Земной шар - желание жить в мире и согласии, сотрудничать со всеми странами. Восходящее солнце - символ жизни и наилучшей доли. Звезда - символ человека и человечества, знак мужества и высоких помыслов, высоких устремлений народа.

свернуть

Государственный гимн

Мы, беларусы – мірныя людзі,
Сэрцам адданыя роднай зямлі,
Шчыра сябруем, сілы гартуем
Мы ў працавітай, вольнай сям’і.

Слаўся, зямлі нашай светлае імя,
Слаўся, народаў братэрскі саюз!
Наша любімая маці-Радзіма,
Вечна жыві і квітней, Беларусь!

Разам з братамі мужна вякамі
Мы баранілі родны парог,
У бітвах за волю, бітвах за долю
Свой здабывалі сцяг перамог!

Слаўся, зямлі нашай светлае імя,
Слаўся, народаў братэрскі саюз!
Наша любімая маці-Радзіма,
Вечна жыві і квітней, Беларусь!

Дружба народаў – сіла народаў –
Наш запаветны, сонечны шлях.
Горда ж узвіся ў ясныя высі,
Сцяг пераможны – радасці сцяг!

Слаўся, зямлі нашай светлае імя,
Слаўся, народаў братэрскі саюз!
Наша любімая маці-Радзіма,
Вечна жыві і квітней, Беларусь! 

свернуть

Природа Беларуси

 Мы живем в самой красивой стране в мире. У нас ет высоких гор и глубоких морей, но мы гордимся множеством живописных возвышенностей, густых лесов и бескрайних лугов, голубых рек и озер, уникальных болот. Наша общая задача - сохранить богатство родной природы и передать ее потомкам.

     Республика Беларусь имеет равнинную поверхность. Общая площадь земель - 20,8 млн га. Белорусская земля очень богата. В ее недрах выявлено более 4 тыс. месторождений полезных ископаемых. Наша страна полностью обеспечивает свои потребности. Беларусь имеет очень разнообразный растительный мир. Всего в стране насчитывается около 14 тыс. видов растений. Более 500 видов используются в народном хозяйстве. Например, рожь, пшеница, кукуруза, картофель, свекла и многие другие.

      В природе Беларуси встречаются редкие растения. Для учета и защиты их заносят в Красную книгу. Красная книга - это перечень редких видов растений и животных на территории нашей страны, которым грозит исчезновение. В Красную книгу Республики Беларусь внесены 303 вида растений, они охраняются государством.

     Очень богат животный мир Беларуси. Всего насчитывается около 27,1 тыс. видов разнообразных животных. Сюда включены беспозвоночные, птицы, млекопитающие, рыбы, земноводные и пресмыкающиеся. Наиболее известные представители животного мира Беларуси - это лось, кабан, косуля, заяц (русак и беляк), белка, лисица, олень, бобр, куниа и многие другие. Некоторые животные занесены в Красную книгу. В настоящее время государством охраняется 202 вида.

      Одним из уникальных млекопитающих является европейский зубр, численность популяции которого достигла 1886 особей. В северных лесах страны обитают не менее 100 медведей. Волков в Беларуси насчитывается около 2 тыс., в отличие от большей части территории Европы, где этот зверь истреблен. Наиобльшим разнообразием отличаются птицы, количесвто их видов в два раза превышает число видов млекопитающих, пресмыкающихся и земноводных вместе взятых, калийных и поваренных солях, керамических глинах, строительных песках, строительном камне, пресных и минеральных водах.

     Из-за отсутствия собственных ресурсов в Беларусь завозят нефть, газ, уголь, гипс и другие полезные ископаемые.

     Беларусь - край рек и озер, не зря ее называют синеокой. Большинство озер расположено на севере страны -  в Белорусском Поозерье. Образовались они еще в ледниковый период. Ледниковый период - древнее длительное похолодание, когда ледники полностью или частично покрывали Беларусь. Огромные ледниковые глыбы значтельно изменили природный ландшафт нашей страны. Созданные им впадины и углубления после таяния ледника заполнились водой. Всего в Беларуси около 11 тыс.озер. Они используются в промышленности и быту, являются источником питьевой воды, местом обитания многих животных и рыб.

      В нашей стране более 20,8 тыс.рек и ручьев. Их общая протяженность - 90,6 тыс.км. Это в два с лишним раза длиннее экватора. В Беларуси много подземных пресных вод. Они залегют в основном на глубинах от нескольких до 200 м.

      Во всем мире наша страна известна своими болотами. Их называют "легкими Европы". Белорусские болота играют важную роль в природе. Они способствуют очищению воздуха от углекислого газа, сохранению редких видов растений и животных. Белорусские леса - гордость нашей страны и ценный ресурс, а лесное хозяйство -  одна из важных отраслей отечественной экономики.

     Ласе существенно влияют на экологию. Настоящая гордость Беларуси - Беловежская пуща, не измененная за много веков человеческой деятельностью. Отдельным деревьям пущи 600-800 лет

свернуть

ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ